Innovation Camp 2018 – resultat och summering

Den 5:e november träffades en bred grupp på kårhuset Trappan för att innovera på kulturarvsdata och gemensam skapa koncept/prototyper som belyser frågan hur digital teknik kan användas för att låta oss upptäcka, uppleva och lära av vårt gemensamma kulturarv.

Ett antal spännande idéer och koncept togs fram och vi har samlat information om dagen (presentationer från deltagande team, case-aktörernas presentationer mm).

Se presentationerna här

Under dagen hade vi media på plats, läs nyhetsinslaget från Norrköpings tidningar och lyssna på livesändningen från P4 Östergötland.

VARFÖR HÅLLA ETT INNOVATION CAMP?

Många museer skannar och fotar av sina samlingar som en del i sitt digitaliseringsarbete. Att fånga in sina samlingar digitalt gör det framför allt enklare för experter och museer att söka i databaser och kataloger. Det är också viktigt att dokumentera och “bevara” föremål, berättelser och landskap digitalt som en “back-up” i en föränderlig värld.

Digitalisering av kulturarv öppnar upp för innovation. Vi tror att kulturarvsdata kan användas på nya sätt och för nya områden. Digitaliserat kulturarv kan resultera i både nya upplevelser, produkter och tjänster – både i museerna men också ute i samhället.

För att få något att hända behöver kreativa människor samlas. Vi tror att mycket kan hända när kulturarvsdata hamnar i nya händer och betraktas med nya ögon. Kanske kan vi nå andra målgrupper? Hur kan vi lära oss genom kulturarvet?

CASE: COME FLY WITH ME

Flygvapenmuseum

Hur gör man för att fånga en publik, ta en besökare i handen och låta dem utforska museets samlingar, när du inte ens vet vem besökaren är?

Det har aldrig funnits så mycket öppen kulturarvsdata som det finns idag och mängderna växer för varje år. Nu går dessutom många museer in i digitaliseringens 2.0 där nya typer av data såsom 3D-objekt inkluderas i databaserna. Vilka digitala plattformar och lösningar kan museerna använda för att nå nya målgrupper?

Men vad ska vi ha alla dessa datamängder till och hur ska besökarna kunna utforska samlingarna när de kanske inte ens vet vad de letar efter? Hur kan data bidra till en tillgänglig, spännande och relevant upplevelse för besökarna, oavsett om de besöker museet fysiskt eller digitalt. Hur kan vi hjälpa besökaren att upptäcka det som intresserar just dem?

Vi hoppas på att få se nya spännande lösningar på hur du kan tillgängliggöra kulturarvsdata för olika målgrupper, lösningar som sträcker sig långt bortom det klassiska sökfältet. Eller varför inte ta fram ett spännande koncept för hur vi kan använda oss av 3D-objekt, vad ska vi ha dem till? Kan vi hitta lösningar för att ge besökaren tillgång till utrymmen som normalt är stängda för besökare på museet, som en flygplanscockpit eller inuti ett flygplansvrak?

Utforska Flygvapenmuseums datakällor

———————————————————

How do you catch an audience, take a visitor by the hand and let them explore museum collections when you do not even know who the visitor is? There has never been so much open cultural heritage data and the quantities are growing rapidly for each year. Now, many museums are also entering the digitalization 2.0 where new types of data such as 3D objects are included in the databases. What digital platforms and solutions can museums use to reach new target groups?

What should we use all these amounts of data for and how will visitors be able to explore collections when they may not even know what they are looking for? How can data contribute to an accessible, exciting and relevant experience for the visitors, whether they visit the museum physically or digitally. How can we help the visitor discover what interests them?

We hope to see new exciting solutions on how to make cultural heritage data available for different target groups – solutions that go well beyond the classical search field. Or why not create an exciting concept for how we could use 3D objects – what should we use them for? Can we find solutions to give visitors access to spaces that are usually closed to visitors, such as an airplane cockpit or inside an airplane wreck?

Explore data sources provided by the Swedish Air Force Museum

CASE: A NIGHT AT THE MUSEUM

Östergötlands museum

Vad gör man när museet stänger, inte bara för natten utan i flera år? Hur kan museet fortsätta vara angeläget utan att ha en fysisk plats att utgå ifrån? I vår region är detta extra aktuellt då Östergötlands museum nu stänger tillfälligt för renovering.

Blickar vi utåt kan vi också se att det finns museum som stänger och inte kommer att öppna igen, för att istället prioritera sin existens online. Men också museer som växer fram som aldrig haft, och aldrig kommer att ha, en fysisk plats att verka på. Vilka möjligheter skapar det för att tillgängliggöra och förmedla vårt kulturarv? Hur kan vi göra museet till en mötesplats och källa till kunskap, även när dörren är stängd?

Utforska Östergötlands museums datakällor

———————————————————

What do you do when the museum closes, not just for the night but for several years? How can the museums’ collections and artefacts be accessible without having a physical place for people to visit? In our region this is a hot topic as Östergötlands museum now closes temporarily for renovation.

Looking outwards, we can also see that there are museums that close and will not open again to instead prioritize their existence online. But also museums that emerge that never had, and never will have, a physical place to operate from. What opportunities does that create to convey our cultural heritage and make it available? How can we make the museum a meeting place and source of knowledge, even when the door is closed?

Explore data sources provided by Östergötlands museum

Arrangörer

Innovation Camp arrangeras av RÖDIKK (Region Östergötlands digitala kulturkluster) tillsammans med Kai Riksantikvarieämbetets kulturarvsinkubator.

KONTAKT

amanda.sundberg[at]ri.se

victor.jansson[at]raa.se